Metoder

Vi använder konkreta metoder i i våra program och utbildningar. Alla i naturen.
Adaptiv utveckling av ledare och grupper

Immunity To Change

Konkret och framåtriktad ledarutveckling

Lead Forward

Upptäck förändring i en föränderlig värld

Warm Data Lab

Praktisk problemlösning och innovation

Action Learning

Forskningen av motivation och mening

Self-Determination Theory

Ledarskap för passion

Will-Skill-Hill

Stillhet och perception i naturen

Nature Based Perception Training

Bok Immunity To Change

Immunity To Change

Adaptiv utveckling av ledare och grupper.

Immunity To Change (ITC) används när man redan har gjort försök att förändra sig men inte lyckats. I metoden startar man med en personlig förbättring men verkligen vill göra (och i vissa fall även andra vill se) och metoden ger ett sätt att göra det på. Du identifierar vad du gör och vad som är dina konkurrerande commitments som motverkar dina försök. Kartläggningen visar ditt ”mentala immunsystem” som hjälper och skyddar dig men som också ibland kan stöta ifrån sig nya idéer och förbättringar. Arbetet med förändringen sker adaptivt genom att observera och utföra experiment kring de antaganden som ligga till grund för immunsystemet. Immunity To Change är framtaget av Robert Keagan, professor vid Harvard University, och är resultatet av över 20 års forskning. Han förespråkar att dela immunsystem med varandra när man driver förändringsarbete. I team och grupper kan man kartlägga och arbeta med immunsystemet både på individuell nivå men också som team.

Lead Forward

Konkret och framåtriktad ledarutveckling.

Lead Forward används för att identifiera vilka ledarskapsbeteenden en ledare behöver förändra. Medarbetarna är inbjudna att tycka till vilken förändringar de vill se hos sin chef. Lead Forward som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback. Du utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Den ledarskapsmodell som ligger till grund är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.  Full Range Leadership Model syftar till att beskriva ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden, speciellt de beteenden som är för-knippade med effektivt ledarskap, fördelade i tre kategorier: 1) Avvikelsebaserat ledarskap, 2) Villkorligt förstärkande ledarskap och 3) Transformerande ledarskap.

Lead forward
Lightspeed

Warm Data Lab

Upptäck förändring i en föränderlig värld.

Warm Data Lab används när man vill komma ifrån invanda mentala skript och föreställningar och istället upptäcka förändring i en föränderlig värld, att uppfatta komplexitet. Denna metod (tillsammans med Nature Based Perception Training) skiljer sig från de andra metoderna genom att de integrerar och kombinerar dem: de är syret som cirkulerar genom alla tillfällen och genom hela programmet. Warm Data Lab är framtaget av Nora Bateson vid Bateson Institute och grundar sig på system- och komplexitetsteorier utifrån naturens samband, ömsesidigt lärande och ekosystem. Ett Warm Data Lab är en serie sessioner som utforskar kombinationer av olika sammanhang för att se mönster och skillnader på ett personligt plan. Målet är att befinns oss mitt i och uppleva den komplexitet som livet  faktiskt innebär. Målet är inte att omedelbart kunna handla utan snarare att få en djupare innebörd, det som finns i uttryck som ”The grapes cannot be taken out of the wine” och ”The map is not the territory.”

Action Learning

Praktisk problemlösning och innovation.

Action Learning används för att arbeta med en praktisk uppgift i organisationen. Uppgiften kan vara en förändring av arbetssätt, ta fram en ny produkt eller liknande: något som är av värde för dig och din organisation. Uppgiften ska vara utmanande och komplex och mer eller mindre kräva att du involverar dig själv personligen och förändrar dig själv och ditt tankesätt, en så kallad adaptiv utmaning. Arbetet utgår från tesen att en ledares underliggande antaganden och synsätt är mer avgörande förbeslutsfattande och exekutiv funktion så som minne, uppmärksamhet och motiv än själva innehållet och omedelbara tankar hos ledaren. I kartläggningen arbetar vi med högkvalitativa frågor för att förstå  komplexiteten i problemet som ska lösas, hypoteser som beskriver problemet och som kan valideras eller pivoternas och vi börjar framför allt i liten skala för att prototypa oss fram i verkliga situationer. Vi tar hjälp av varandra och de innovationsmetoder (tex Lean Startup) och verktyg (tex Business Model Canvas) som finns till hands för att skapa en förändring som fungerar i verkligheten.

The Lean startup
SDT_globe_2019_smaller

Self-Determination Theory

Forskning för motivation och mening.

Self-Determination Theory (SDT) används som grundläggande förhållningssätt för ledare för att stimulera och integrera sin egen och sina medarbetares motivation. Motivation är drivkraften som får oss att agera och inre motivation innebär att vi agerar utifrån intresse och meningsfullhet vilket ger goda effekter på både prestation och välmående. I våra utbildningar och program använder vi ett digitalt kartläggningsverktyg för att skapa förståelse och se förbättringar hos både deltagande ledare och deras medarbetare. Self-Determination Theory är den ledande teorin och forskningen för människans motivation och välmående och den är rik och användbar, speciellt de tre psykologiska grundbehoven: Det finns tre faktorer som är helt avgörande för vår inre motivation, välmående och prestation och de är desamma oavsett om vi är på jobbet, hemma eller med vänner på fritiden: det vi behöver är att känna samhörighet med gruppen, känna oss kompetent för uppgifterna och att vi kan ta egna beslut och påverka vår aktivitet eller arbete.

Will-Skill-Hill

Ledarskap för passion.

Will-Skill-Hill används för att utveckla individer genom upplevelser och utmaningar. Metoden togs ursprungligen fram för att beskriva hur de bästa skid- och snowboardinstruktörerna skapar positiva läroprocesser för sina åkare men principerna är allmängiltiga för alla ledare. Ledaren sätter individens vilja och passion (will) i centrum för att på bästa och mest motiverande sätt förbättra dennes färdigheter (skill). För att åstadkomma detta skapar ledaren en miljö (hill) som leder till en god och önskad progress, i små eller stora steg. Samverkan mellan dessa tre faktorer (vilja, färdigheter och miljö) finns i åtanke och optimeras hela tiden, dvs före, under och efter sessionen.

Foto 2020-03-02 11 06 10
Foto 2020-06-01 13 13 26

Nature Based Perception Training

Stillhet och perception i naturen.

Nature Based Perception Training används för att träna upp perceptionen med hjälp av naturen. Naturen är den perfekta platsen för lärande där alla våra sinnen och kroppsliga processerna fungerar som mest naturligt när de får pågå fritt och i lugn och ro i sin naturliga miljö bortom mänskliga distraktioner. Med perception avses uppfattningsförmågan av hur en kombination av system gör sina egna kopplingar, inom sig själva och mellan varandra: kroppen, ”mind”, andning och naturens alla element (träd, sol, jord, sten, vatten och vind) och i kombinationen av system finns också uppfattningen av komplexitet och integration. Vi använder kontemplativa metoderna meditation och Qigong i första hand men även poesi och de traditionella Kung Fu-stilarna Tai Chi Quan och Bagua Zhang. I ledarskapsprogrammet är det en egen modul men är också integrerad i de övriga modulerna på fjället.